YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kaakonkulman Kulttuurimylly ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kaakonkulman Kulttuurimylly ry ja sen kotipaikka on Kotka.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea Kotkan seudulla asuvien maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan, vaikuttaa positiivisesti maahanmuuttajien ja kantaväestön väliseen vuorovaikutukseen, etniseen ilmapiiriin ja suvaitsevaisuuteen sekä edistää maahanmuuttajatyötä tekevien eri tahojen verkottumista.


Yhdistys edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaurheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • vaikuttaa maahanmuuttajien asemaan tekemällä siihen liittyviä aloitteita ja esityksiä
  • tekee aloitteita maahanmuuttajille suunnattavien palvelujen yhteensovittamiseksi ja kehittämiseksi;
  • ylläpitää voittoa tavoittelematta monikulttuurista toimintakeskusta ja vuokraa sitä varten sopivia tiloja
  • järjestää koulutusta ja harjoittaa tiedotustoimintaa
  • ohjaa aktiiviseen kotoutumiseen, neuvoo omaehtoisen järjestäytymisen ja yhteisöllisen toiminnan järjestämisessä.
  • neuvoo maahanmuuttajia ja antaa ohjeita heille, jotta he voivat valvoa omia oikeuksiaan työ- ja arkielämässä.


  • järjestää kerho- ja työllistymistä tukevaa toimintaa.
  • järjestää kunto- ja terveysliikuntaa eri kohderyhmille
  • järjestää harjoitus- ja valmennustoimintaa, ohjaustoimintaa ja kilpailutoimintaa
  • edistää liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia, huvitilaisuuksia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi harjoittaa sellaista elinkeinoa, julkaisutoimintaa tai ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton taikka muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallistuville.

Toimintansa toteuttamista varten yhdistys voi palkata tarvittavan määrän työntekijöitä tai hankkia asiantuntijapalveluita.


3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Varsinaisen jäsenen puoliso ja alle 18-vuotiaan lapset voivat liittyä perhejäseniksi, joiden jäsenmaksu on alempi kuin varsinaisen jäsenen.

Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen hallitus pitää jäsenluetteloa.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. Jäsenmaksu

Yhdistyksen kevätkokous päättää jäsenmaksujen suuruuden henkilö- ja perhe- sekä yhteisöjäsenille.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.


6. Hallitus

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä 6-8 hallituksen jäsentä. Hallitus valitaan syyskokouksessa. Hallituksen jäsenen toimikausi on 2 vuotta. Puolet hallituksen jäsenistä ovat erovuoroisia vuosittain. Hallitukseen valitaan 0-4 varajäsentä vuodeksi.

Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen korkeintaan neljä (4) kertaa.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Puheenjohtajana voi toimia sama henkilö korkeintaan viisi (5) toimikautta yhtäjaksoisesti.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja projektiryhmät.

Hallitus laatii yhdistykselle taloussäännön päätösvaltaansa kuuluvista asioista.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä sitä vaatii.


Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Äänioikeus hallituksessa on vain puheenjohtajalla ja varsinaisilla jäsenillä sekä varajäsenellä, kun varsinainen jäsen on estynyt.

Hallituksen kokouksessa on puhe- ja läsnäolo-oikeus toiminnanjohtajalla sekä muilla kokoukseen erikseen kutsutuilla yhteistyökumppaneilla.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai yhdistyksen varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Toiminnanjohtaja voi kirjoittaa yhdistyksen nimen yksin.


8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.


Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, 15 vuotta täytäneellä perhejäsenellä seka kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäseneillä yksi ääni.


Yhteisöjäsenien äänioikeutta käyttää yhteisön valtuuttama henkilö. Henkilöjäsenen äänioikeutta voi käyttää hänen valtuuttamansa henkilö.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse, lehti-ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai julkisilla ilmoituksilla yhdistyksen ylläpitämän monikulttuurisen toimintakeskuksen ilmoitustaululla.


11. Varsinaiset kokoukset


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus kuluvalle kalenterivuodelle

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. kokouksen avaus

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi seuraavalle toimikaudelle

6. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja hallituksen varajäsenet

7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Nämä voimassa olevat säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 19.09.2016 ja rekisteröity Suomen yhdistysrekisteriin 26.10.2016.


Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin, sääntömuutos rekisteröity: 19.03.2019


Viimeksi päivitetty 6.6.2019 12:00